ویژگی های اضافه شده سانکد

مگامنو

با استفاده از مگامنوی حرفه ای می توانید منوهای شگفت انگیزی خلق کنید.

سیستم دانلود

با استفاده از سیستم دانلود می توانید از لینک های خود محافظت نمایید.

ویژگی پویا

با استفاده از ویژگی پویا می توانید برای هر محصول یا دوره ویژگی اختصاصی ایجاد نمایید.

آمار دوره ها

با استفاده از آمار دوره ها می توانید تعداد دوره، مدرس و … را نمایش دهید.

مگامنو

با استفاده از مگامنوی حرفه ای می توانید منوهای شگفت انگیزی خلق کنید.

مگامنو

با استفاده از مگامنوی حرفه ای می توانید منوهای شگفت انگیزی خلق کنید.